Archive for the ‘finanse’ Category

Bank hipoteczny

Bank hipoteczny

Bank hipoteczny zajmuje się udzielaniem kredytów na cele budowlane, mieszkaniowe, na przykład na zakup mieszkania, budowę domu. Ponadto, może udzielać kredytów hipotecznych na budownictwo przemysłowe. Bank hipoteczny pośredniczy pomiędzy rynkiem nieruchomości a rynkiem finansowym. Bank hipoteczny przede wszystkim udziela kredytów hipotecznych zabezpieczonych hipoteką. Może także udzielać kredytów niezabezpieczonych hipoteką, ale na warunkach specjalnych. Bank hipoteczny […]

Rodzaje banków

Rodzaje banków

W zależności od kryterium podziału wyróżnia się kilka rodzajów banków: bank centralny, banki komercyjne uniwersalne i specjalistyczne. Ze względu na status prawny dzieli się je na: państwowe, spółdzielcze i spółki akcyjne. Pod względem kapitału są to banki: prywatne, państwowe, międzynarodowe, komunalne, spółdzielcze, zagraniczne, mieszane. Podobne w działaniu do banków są kasy zapomogowo-pożyczkowe oraz kasy oszczędnościowe. […]

Obsługa przez Internet

Obsługa przez Internet

Banki oferują swoim klientom nie tylko usługi w oddziałach, specjalnie uruchomionych bankomatach, ale także obsługę konta przez Internet. Klient może połączyć się z bankiem także za pomocą telefonu zwykłego bądź komórkowego, SMS-a; z każdego komputera z dostępem do sieci. Jest to bardzo wygodna forma, która pozwala zarządzać swoimi pieniędzmi bez wychodzenia z domu i zaoszczędzić […]

Oprocentowanie bankowe

Oprocentowanie bankowe

Jakiekolwiek transakcje czy operacje finansowe, które odbywają się przy pośrednictwie banku są objęte dodatkowymi kosztami z racji świadczenia usług przez placówkę. W przypadku kredytów, pożyczek, rachunków oszczędnościowych, lokat będzie to oprocentowanie dwojakiego rodzaju, nakładane na klienta celem spłaty lub wypłacane mu przez banki z racji powierzenia swoich funduszy na przechowanie. Odsetki wypłacane są z reguły […]

Bankowe papiery wartościowe

Bankowe papiery wartościowe

Banki oprócz usług kredytowych oraz związanych z prowadzeniem kont zajmują się emisją i rozpowszechnianiem bankowych papierów wartościowych. Jest to jeden ze sposób inwestowania posiadanych pieniędzy. Fundusze na ten cel pochodzą przede wszystkim ze źródeł banku. Tę działalność regulują przepisy prawa bankowego. Dzięki temu gromadzą dodatkowe środki pieniężne w walucie polskiej i obcej. Każdy z papierów […]

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu polega na wydaniu polecenia określonemu bankowi, aby przelał wskazaną kwotę pieniężną z rachunku bankowego osoby zlecającej, na określone konto bankowe. Polecenie to może zostać zrealizowane, jeśli na rachunku bankowym zlecającego jest wystarczająca wysokość środków pieniężnych. Polecenie przelewu realizowane jest tego samego dnia lub dnia następnego. Zrealizowany przelew nie może zostać anulowany. Polecenie przelewu […]

Konto osobiste

Konto osobiste

Konto osobiste jest jednym z rodzajów rachunku bankowego. Jest rachunkiem prowadzonym dla osoby fizycznej. Konto osobiste stanowi podstawowy, najbardziej popularny produkt oferowany przez banki. Można mieć kilka rachunków w różnych bankach. O wyborze banku decyduje samodzielnie dana osoba. Bierze zazwyczaj pod uwagę opłaty, jakie wiążą się z prowadzeniem konta. Ważny jest także kontakt z bankiem, […]

Lokata terminowa

Lokata terminowa

Lokata terminowa jest umową pomiędzy bankiem a klientem. Umowa ta podpisywana jest na czas określony. Polega ona na przyjmowaniu od klientów określonych środków pieniężnych. Następnie, po upływie określonego czas, bank zwraca klientowi tę kwotę powiększoną o kwotę odsetek uzyskanych z tej lokaty. Kwota odsetek zależy od wysokości oprocentowania lokaty oraz częstotliwości dokonywania kapitalizacji odsetek. redakcja […]

Karta płatnicza

Karta płatnicza

Karta płatnicza to podstawowe narzędzie bankowe za pomocą, którego możliwy jest dostęp do środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Karta stanowi elektroniczny środek płatniczy i umożliwia przeprowadzanie transakcji bezgotówkowych. Za pomocą karty można wypłacać gotówkę z bankomatu. Można także dokonywać kartą wszelkich płatności za towary, usługi, na przykład za zakupy w sklepie, za paliwo na stacjach […]

Inna waluta kredytu

Inna waluta kredytu

Banki dopuszczają wzięcie kredytu w rodzimej walucie lub też w walucie innych krajów. Kredyt w złotówkach jest wyżej oprocentowany, ale bardziej przewidywalny i stabilniejszy. Kredyt w obcych pieniądzach cechuje niższy procent od otrzymanej kwoty, ale za to wiąże się z niepewnością przyszłości i koniecznością stałej obserwacji rynku walut. Jest to ryzykowne zwłaszcza w przypadku obecnego […]