Bank centralny

Bank centralny

Bank centralny jest to bank wszystkich banków. Jest to instytucja, która zajmuje się polityką pieniężną w imieniu państwa. Bank centralny reguluje kurs waluty krajowej, kontroluje podaż pieniądza w obiegu. Instrumenty, jakie bank stosuje do wykonywania powyższych operacji to operacje otwartego rynku, ustalanie wielkości stopy procentowej i stopy rezerw obowiązkowych. Bank ten może udzielać pożyczek innym bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym. Zajmuje się też finansowaniem deficytu budżetowego. Bank sprawuje kontrolę nad możliwościami płatniczymi państwa. Dąży do tego, aby państwo zawsze było w stanie regulować swoje zobowiązania. Bank centralny może zadłużyć się u innych państw. Może także zadłużyć się u społeczeństwa, we własnym państwie, poprzez sprzedaż obligacji państwowych i bonów skarbowych. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski. Organami tego banku są Prezes, Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd. Prezes reprezentuje bank, stoi na czele zarządu, jest przełożonym osób pracujących w NBP. Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość stopy redyskontowej, stopy rezerw obowiązkowych oraz wielkość stóp procentowych. Natomiast, Zarząd zajmuje się wykonywaniem uchwał.

[Total: 2    Average: 3/5]

Both comments and pings are currently closed.